OZNAMY ARCHÍV OBSTARÁVANIE

POPIS

Prieskum trhu "Výmena vonkajších výplní otvorov na objekte Domu kultúry v Seredi"

V zmysle § 117 ods. 6 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), Správa majetku Sereď, s.r.o. ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO, vyhlásil prostredníctvom Elektronickej platformy zákazku s nízkou hodnotou, postupom bez zverejnenia vo vestníku. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Výmena vonkajších výplní otvorov na objekte Domu kultúry v Seredi Druh zákazky: Práce Hlavné miesto uskutočnenia prác: Domu kultúry v Seredi, Školská 118/1, Sereď Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na výmenu vonkajších výplní otvorov objektu Domu kultúry v Seredi. pri vstupoch do Domu kultúry v Seredi - sa jedná o výmenu zasklenej steny s dverami pri západnom vstupe do novej časti kultúrneho domu – Mestskej knižnice. Nová zasklená stena je z hliníkových profilov a izolačného, U-steny max. 0,85 W/(m2.K) vrátane statických profilov, s dvomi dvojkrídlovými ručne otváranými dverami. Súčasťou prác je aj úprava ostení a uvedenie do pôvodného stavu. okná Domu kultúry v Seredi - budú vymenené v staršej časti aj novšej časti kultúrneho domu v meste Sereď. Jedná sa o výmenu okien z plastových a hliníkových profilov a izolačného trojskla, U-okna max. 0,85 W/(m2.K) vrátane statických profilov, parapetov a úprava ostení a uvedenie do pôvodného stavu. okná Knižnice v Dome kultúry v Seredi - Jedná sa o výmenu okien z plastových a hliníkových profilov a izolačného trojskla, U-okna max. 0,85 W/(m2.K) vrátane statických profilov, parapetov a úprava ostení a uvedenie do pôvodného stavu. Zákazka bude realizovaná etapovite, podľa finančných možností verejného obstarávateľa. Množstvá, rozmery a minimálne technické parametre okien a dverí sú uvedené v prílohe. V prípade záujmu zúčastniť sa verejného obstarávania môžete e-mailom požiadať konzultanta zákazky o priradeniu hospodárskeho subjektu k zákazke. V žiadosti je potrebné uviesť: Obchodný názov a IČO záujemcu. e-mail adresa konzultanta: laci@buslaci.sk Uchádzač musí byť registrovaný na portáli EPVO.


POPIS

Prieskum trhu "Výmena vonkajších výplní otvorov objektu NOVA"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou "Výmena vonkajších výplní otvorov objektu NOVA“, Sereď"


POPIS

Prieskum trhu „Odstránenie stavby - štadión Sereď - rekonštrukcia a dostavba“

Správa majetku Sereď vyhlasuje prieskum trhu na zákazku „Odstránenie stavby - štadión Sereď - rekonštrukcia a dostavba“


POPIS

Prieskum trhu „Výmena okien a dverí v Dome kultúry Sereď“

Správa majetku Sereď vyhlasuje prieskum trhu na zákazku „Výmena okien a dverí v Dome kultúry Sereď“


POPIS

Prieskum trhu "Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2019-2020"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu realizáciu zákazky s nízkou hodnotou "Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2019-2020"


POPIS

Prieskum trhu „Elektrická požiarna signalizácia – Dom kultúry, Sereď“

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu realizáciu zákazky s nízkou hodnotou „Elektrická požiarna signalizácia – Dom kultúry, Sereď“


POPIS

Prieskum trhu "Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2017-2018"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu realizáciu zákazky s nízkou hodnotou "Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2017-2018"


POPIS

Prieskum trhu "Hydraulické vyregulovanie kúrenia MsKS NOVA Sereď"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu realizáciu zákazky s nízkou hodnotou "Hydraulické vyregulovanie kúrenia MsKS NOVA Sereď"


POPIS

Prieskum trhu "Zateplenie budovy „Sokolovňa“, Sereď"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou "Zateplenie budovy „Sokolovňa“, Sereď"


POPIS

Prieskum trhu "Rekonštrukcia kotolne - Kotolňa Sokolovňa Sereď"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu realizáciu zákazky s nízkou hodnotou "Rekonštrukcia kotolne - Kotolňa Sokolovňa Sereď"


POPIS

Prieskum trhu "Hydroizolácia a zateplenie striech kultúrnych zariadení"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu na dodávku tovaru "Hydroizolácia a zateplenie striech kultúrnych zariadení"


POPIS

Prieskum trhu "Multifunkčný traktor s príslušenstvom"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu na dodávku tovaru "Multifunkčný traktor s príslušenstvom"


POPIS

Prieskum trhu "Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2015-2016"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu na poskytnutie služieb "Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2015-2016"


POPIS

Prieskum trhu "Výmena okien a dverí 2014"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu na realizáciu stavebných prác "Výmena okien a dverí 2014"


POPIS

Prieskum trhu "EPS NOVA"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu na dodávku a montáž tovaru "Elektronický požiarny systém kultúrno-obchodné centrum NOVA"


POPIS

Verejná podprahová zákazka „Výmena okien a dverí“.

Správa majetku Sereď, s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, realizuje verejnú podprahovú zákazku na stavebné práce „Výmena okien a dverí“.


POPIS

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Úžitkové vozidlo"

Správa majetku Sereď, s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vykonáva prieskum trhu s cieľom kúpy tovaru – úžitkového vozidla podľa špecifikácií (Príloha č.1).


POPIS

Verejná podprahová zákazka "Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom" - otváranie ponúk časti "Kritériá"

Verejná podprahová zákazka "Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom" - otváranie ponúk časti "Kritériá"


POPIS

Verejná podprahová zákazka "Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom" - otváranie ponúk časti "Ostatné"

Verejná podprahová zákazka "Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom" - otváranie ponúk časti "Ostatné"


POPIS

Verejná podprahová zákazka "Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje verejnú podlimitnú zákazku na stavebné práce "Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom"


POPIS

Prieskum trhu - Vybavenie telocvične

Správa majetku Sereď, s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vykonáva prieskum trhu s cieľom zabezpečiť športové vybavenie basketbalovej a volejbalovej telocvične, podľa priloženého zoznamu (Príloha č.1). Oslovujeme Vás ako potenciálneho dodávateľa na dodanie uvedeného tovaru s výzvou o zaslanie cenovej ponuky vrátane DPH, dopravy, montáže a ostatných nákladov. Predpokladaná cena celkovej zákazky je 9 990,00 eur bez DPH. Cenový návrh musí obsahovať návrh ceny bez DPH a s DPH podľa Prílohy č.1. Kritériom je najnižšia cena za dodaný tovar. Termín ukončenia dodávok a montáže je do 15.3.2013. K cenovej ponuke je potrebné priložiť kópiu platného oprávnenia podnikať v požadovanom predmete činnosti. Vašu cenovú ponuku doručte do kancelárie konateľa spoločnosti na adresu Správa majetku Sereď, Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď najneskôr do 15.2.2012 do 12,00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Vybavenie telocvične - NEOTVÁRAŤ“. S uchádzačom, ktorého ponuka bude pre nás najvýhodnejšia, bude uzatvorený zmluvný vzťah na dodávku tovaru. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.


POPIS

Prieskum trhu - Svietidlá materské školy

Správa majetku Sereď, s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vykonáva prieskum trhu s cieľom kúpy tovaru - stropných svietidiel do materských škôl, podľa priloženého zoznamu (Príloha č.1). Oslovujeme Vás ako potenciálneho dodávateľa na dodanie uvedeného tovaru s výzvou o zaslanie cenovej ponuky vrátane DPH, dopravy a ostatných nákladov. Predpokladaná cena celkovej zákazky je 5 800,00 eur bez DPH. Cenový návrh musí obsahovať návrh ceny bez DPH a s DPH podľa Prílohy č.1. Kritériom je najnižšia cena za dodaný tovar. Termín ukončenia dodávok je do 15.3.2013. K cenovej ponuke je potrebné priložiť kópiu platného oprávnenia podnikať v požadovanom predmete činnosti. Vašu cenovú ponuku doručte do kancelárie konateľa spoločnosti na adresu Správa majetku Sereď, Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď najneskôr do 15.2.2012 do 12,00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Svietidlá materské školy - NEOTVÁRAŤ“. S uchádzačom, ktorého ponuka bude pre nás najvýhodnejšia, bude uzatvorený zmluvný vzťah na dodávku tovaru. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.


POPIS

Verejná podprahová zákazka "Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje verejnú podlimitnú zákazku na stavebné práce "Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom"


POPIS

Verejná podprahová zákazka "Telocvičňa ul. M. R. Štefánika Sereď"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje verejnú podlimitnú zákazku na stavebné práce "Telocvičňa ul. M. R. Štefánika Sereď"


POPIS

Verejná podprahová zákazka "Úprava nádvoria bývalej ZŠ na ul. Garbiarska v Seredi"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje verejnú podprahovú zákazku na stavebné práce "Úprava nádvoria bývalej ZŠ na ul. Garbiarska v Seredi"


POPIS

Vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke "Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2012-2013"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. zverejňuje vysvetlenie č.9/2012 a č.10/2012 k verejnej podprahovej zákazke "Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2012-2013"


POPIS

Verejná podprahová zákazka "Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2012-2013"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje verejnú podprahovú zákazku na službu "Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2012-2013"


POPIS

Verejná podprahová zákazka "Sereď - turistická cyklotrasa"

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. vyhlasuje verejnú podprahovú zákazku na stavebné práce "Sereď - turistická cyklotrasa"

© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.